Algemene voorwaarden Rosa Blanca - weddings & events


E-mail: info@rosablanca.nl
Website: www.rosablanca.nl

Definities

1. Rosa Blanca - weddings & events: Rosa Blanca, gevestigd te Oudenbosch
2. Klant: degene met wie Rosa Blanca - weddings & events een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Rosa Blanca - weddings & events en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rosa Blanca - weddings & events.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Rosa Blanca - weddings & events zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 7 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3 - Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Rosa Blanca - weddings & events zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Rosa Blanca - weddings & events slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Artikel 4 - Prijzen
1. Alle prijzen die Rosa Blanca - weddings & events hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Rosa Blanca - weddings & events hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rosa Blanca - weddings & events te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Rosa Blanca - weddings & events een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Rosa Blanca - weddings & events is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Rosa Blanca - weddings & events de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. Rosa Blanca - weddings & events heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Rosa Blanca - weddings & events prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Rosa Blanca - weddings & events op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
1. Rosa Blanca - weddings & events mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 40% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen op voorhand van levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,
zonder dat Rosa Blanca - weddings & events de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Rosa Blanca - weddings & events behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 7 - Betalingen en betalingstermijn

1. Producten worden direct afgerekend.
2. Rosa Blanca - weddings & events mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 40% van het overeengekomen bedrag verlangen.
3. De klant moet declaraties binnen 7 dagen na factuurdatum aan Rosa Blanca - weddings & events betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Rosa Blanca - weddings & events de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
5. Rosa Blanca - weddings & events behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.


Artikel 8 - Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Rosa Blanca - weddings & events gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rosa Blanca - weddings & events.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Rosa Blanca - weddings & events zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Rosa Blanca - weddings & events op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rosa Blanca - weddings & events, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rosa Blanca - weddings & events te betalen.


Artikel 9 - Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Rosa Blanca - weddings & events gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Rosa Blanca - weddings & events roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Rosa Blanca - weddings & events, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Artikel 14 - Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
• het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft.
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
• het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
• zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@rosablanca.nl, indien gewenst met behulp van
het herroepingsformulier dat via de website van Rosa Blanca - weddings & events, www.rosablanca.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Rosa Blanca - weddings & events, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Artikel 15 - Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Rosa Blanca - weddings & events heeft geretourneerd, dan zal Rosa Blanca - weddings & events eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Rosa Blanca - weddings  & events voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.


Artikel 16 - Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument de volledige bestelling retourneert naar het door Rosa Blanca - weddings & events aangegeven retouradres.


Artikel 17 - Retouradres bestelling bij herroeping
Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, dan komt hij in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling indien de bestelling wordt geretourneerd naar:
Rosa Blanca - weddings & events, Antwoordnummer _________________, 4731DG, Oudenbosch


Artikel 18 - Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 19 - Retentierecht
1. Rosa Blanca - weddings & events kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Rosa Blanca - weddings & events heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Rosa Blanca - weddings & events.
3. Rosa Blanca - weddings & events is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.


Artikel 20 - Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Rosa Blanca - weddings & events te verrekenen met een vordering op Rosa Blanca - weddings & events.


Artikel 21 - Eigendomsvoorbehoud
1. Rosa Blanca - weddings & events blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Rosa Blanca - weddings & events op grond van wat voor met Rosa Blanca - weddings & events gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in  de nakoming.
2. Tot die tijd kan Rosa Blanca - weddings & events zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Rosa Blanca - weddings & events een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Rosa Blanca - weddings & events het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
vorderen.


Artikel 22 - Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Rosa Blanca - weddings & events, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Rosa Blanca - weddings & events het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Rosa Blanca - weddings & events kan tegenwerpen.


Artikel 23 - Levertijd
1. De door Rosa Blanca - weddings & events opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Rosa Blanca - weddings & events door Rosa Blanca - weddings & events schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Rosa Blanca - weddings & events niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 24 - Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Artikel 25 - Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 26 - Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Rosa Blanca - weddings & events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Rosa Blanca - weddings & events, bij gebreke waarvan Rosa Blanca - weddings & events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 27 - Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
• zaken van Rosa Blanca - weddings & events die bij de klant aanwezig zijn
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Rosa Blanca - weddings & events de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 29 - Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de
klant.


Artikel 31 - Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Rosa Blanca - weddings & events enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet
duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant
komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Artikel 32 - Ruilen
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
• het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geruild.


Artikel 33 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Rosa Blanca - weddings & events voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Rosa Blanca - weddings & events heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Rosa Blanca - weddings & events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Rosa Blanca - weddings & events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 34 - Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Rosa Blanca -  weddings & events.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Rosa Blanca - weddings & events de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Rosa Blanca - weddings & events redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 39 - Intellectueel eigendom
1. Rosa Blanca - weddings & events behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rosa Blanca - 
weddings & events (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 40 - Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Rosa Blanca - weddings & events ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Rosa Blanca - weddings & events waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Rosa Blanca - weddings & events schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 41 - Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom
overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Rosa Blanca - weddings & events waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 42 - Vrijwaring
De klant vrijwaart Rosa Blanca - weddings & events tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Rosa Blanca - weddings & events geleverde producten en/of diensten.


Artikel 43 - Klachten
1. De klant dient een door Rosa Blanca - weddings & events geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Rosa Blanca - weddings & events daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Rosa Blanca - weddings & events uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Rosa Blanca - weddings &
events in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rosa Blanca
- weddings & events gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 44 - Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Rosa Blanca - weddings & events.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Rosa Blanca - weddings & events ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.


Artikel 45 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Rosa Blanca - weddings & events een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Rosa Blanca - weddings &
events verschuldigd zijn.


Artikel 46 - Aansprakelijkheid Rosa Blanca - weddings & events
1. Rosa Blanca - weddings & events is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Rosa Blanca - weddings & events aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Rosa Blanca - weddings & events is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Rosa Blanca - weddings & events aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 47 - Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Rosa Blanca - weddings & events vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 48 - Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Rosa Blanca - weddings & events toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Rosa Blanca - weddings & events niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Rosa Blanca - weddings & events in verzuim is.
3. Rosa Blanca - weddings & events heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rosa Blanca - weddings &
events kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 49 - Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Rosa Blanca - weddings
& events in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Rosa Blanca - weddings & events kan
worden toegerekend in een van de wil van Rosa Blanca - weddings & events onafhankelijke situatie, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rosa Blanca - weddings & events kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Rosa Blanca - weddings & events 1 of meer verplichtingen naar de
klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Rosa Blanca - weddings & events er weer aan
kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Rosa Blanca - weddings & events is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als
het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 50 - Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.


Artikel 51 - Wijziging algemene voorwaarden
1. Rosa Blanca - weddings & events is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rosa Blanca - weddings & events zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 52 - Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Rosa Blanca - weddings & events.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek.


Artikel undefined - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Rosa Blanca - weddings & events bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rosa Blanca - weddings & events is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 17 maart 2023.